Sự Nguyên Tố Cùng Nhau

You are currently browsing articles tagged Sự Nguyên Tố Cùng Nhau.

 

Chúng ta quan tâm đến chứng minh cho khẳng định sau đây

Mệnh đề 1. Cho các số nguyên dương $a,\,b,\,c$ thỏa mãn $\gcd (a,\,b)=1$ và $ab=c^2.$ Khi đó, sẽ tồn tại các số nguyên dương $u$ và $v$ sao cho $$a=u^2,\quad b=v^2.$$ Read the rest of this entry »

Tags: ,