Tháng Hai 2011

You are currently browsing the monthly archive for Tháng Hai 2011.

Đồng nhất mặt phẳng $(Oxy)$ với mặt phẳng phức, khi đó với các số thực $x$ và $y$ thì số phức $m=x+iy$ chính là điểm $M(x,\,y)$, và tọa độ của điểm $M$ cũng chính là tọa độ của $\overrightarrow{OM}$.

Read the rest of this entry »