Tháng Hai 2010

You are currently browsing the monthly archive for Tháng Hai 2010.

Bài tính tích phân sau, sử dụng biến đổi vi phân cho vui :D.
Bài toán. Tính tích phân\[I=\int\limits_0^1 {{x^2}\sqrt {1 + {x^2}} } {\rm{d}}x.\]Lời giải. Đặt $\sqrt{x^2+1}=t$ ta có $t^2=x^2+1$ nên có $xdx=tdt$ và Read the rest of this entry »

Tags: ,

Khái quát hóa, rồi lập công thức truy hồi cũng là một cách làm tốt với mấy bài tính tích phân, sau đây là một ví dụ.

Bài toán. Tính tích phân \[I=\int\limits_0^1 {{x^{10}}\sqrt {1 – x} \text{d}x} .\]   Read the rest of this entry »